Nắm tình hình khói bụi: tạo BOT chất lượng không khí cùng Haskell

Việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong một thời gian ngắn hay dài hạn đều có thể mang lại các vấn đề lớn về sức khoẻ. Khi nhận thấy chất lượng không khí không đảm bảo, chúng ta nên tránh một số hoạt động nhất định. Điều này khiến đặt ra câu hỏi: […]